Landschapherstel

In 2000 hebben wij het Landschapsherstelplan Ootmarsum uitgebracht met het doel de rijkdom van het landschap en de natuur hier te herstellen en verbeteren. Na een grondige inventarisatie, zijn knelpunten en wensen op kaart gezet. Speerpunten daarbij zijn de bijzondere waarden van de beekdalen, het herstel van het kleinschalig landschap met houtwallen, bosjes, etc. en behoud van de essen.

Kersberg: Met behulp van vele partijen heeft de eigenaar het erosiedal de Kersberg behoed voor veruigging. Dit prachtige dal op de stuwwal van Ootmarsum herbergt een bronkop en van oudsher bijzondere vegetatie. Door het plaggen van een deel van het weiland en het weghalen van beplanting die veel schaduw en bladval veroorzaakte krijgen de bijzondere planten weer een kans.

Houtwallen zijn kwetsbare elementen in het landschap geworden. Veelal ontbreekt het aan het noodzakelijke onderhoud en zorgde dat samen met verkeerde uitrastering voor een houtwal die ofwel bomenrij was geworden of anderszins erg soortenarm. Gelukkig komt voor het herstel en het beheer steeds meer geld beschikbaar en kan de oude landschappelijke structuur nog hersteld worden.
Foto’s met voorbeelden?
Maar er moet ook nog steeds veel gebeuren